Skip to content

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

พ.ต.อ.ชัยชัช แจ่มจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สุมาฆจิต อยู่คง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.สำราญ พูลเขตรกิจ
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.อภินันท์ เกิดเหลี่ยม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.ปกรณ์ รอดชะ
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.วัชรพล วาสนะตระกูล
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.ธีระเดช สินสกุล
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง วารุณี เจริญสุข
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.ณรงค์ พูลถม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง ณิชชา หนูทองแก้ว
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี