Skip to content

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร
ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

พ.ต.อ. ชัยชัช แจ่มจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ. สวัสดิ์ เตียวิรัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ. เดชชาติ วัฒนพนม
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ. ประเสริฐ บัวขาว
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ. สมชาย แจ้งธรรมมา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท. วิเชียร อิ่มน้อย
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ต. กฤษณะ เนินพุทธ
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต. อภินันท์ เกิดเหลี่ยม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท. ภูชิต อินด้วง
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต. เทพทอง ขัดปัญญา
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท. ปรมินทร์ อรุณศิริประเสริฐ
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง วารุณี เจริญสุข
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท. ณรงค์ พูลถม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต. ศักดิ์ดา คอนมะลา
สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี