Skip to content

ภ. จว. อุทัยธานี ( เดิม) อาคารที่ทำการเป็นโครงสร้างไม้ ตั้ง ณ ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี บนที่ดินได้รับอนุญาตจากธนารักษ์จังหวัดโดยมีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ 2629/2511 จำนวน 3 – 3 – 40 ตรว.
ต่อมาในปี พ. ศ.2518 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ทรงปั้นหยา ตามแบบแปลนเลขที่ 3204/16 ในวงเงิน 2,118,000 บาท โดยชั้นบนเป็นที่ทำการของ ภ. จว. อุทัยธานี ส่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการ สภ.อ.เมืองอุทัยธานี และในปี พ. ศ. 2540 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาทและเหลื่อมปี 2541 เป็นเงิน 13,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารที่ทำการทดแทนของเดิม ตั้ง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นอาคารคอนกรีต จำนวน 3 ชั้น ตามแบบแปลนเลขที่ 7108/39 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตามหนังสือที่ อน 19/11331 ลง 14 พ. ย.2512