Skip to content

หยุดเผา

เผาหญ้าหรือสิ่งอื่นใด แม้ในที่ดินของตนเอง หรืออาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
ด้วยความปรารถนาดี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี