เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

พ.ต.ต.วัชรพล วาสนตระกูล
สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 

ร.ต.อ.อาคม คงศรีแย้ม
รอง สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ต.ชุมพงษ์ อินทสวรรค์
รอง สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ต.กฤษณะ บำรุงรัตน์
รอง สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ร.ต.ต.สิทธิ์พสุ โรจน์ดำรงค์คุณ
รอง สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ด.ต.ยุทธนา รอดขาว
ผบ.หมู่ ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ด.ต.ณัฐพงศ์ วิวัธนวานนท์
ผบ.หมู่ ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.กานต์นิธิ ตุรงคราวี
ผบ.หมู่ ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.สุรยุทธ์ ปรีเพ็ชร
ผบ.หมู่ ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

ส.ต.ต.ภูรินทร์ ช่างสันเทียะ
ผบ.หมู่ ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี

 
 
 
 
 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster