เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้บังคับการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ชัยชัช แจ่มจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี

พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สุมาฆจิต อยู่คง
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.สำราญ พูลเขตกิจ
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.อภินันท์ เกิดเหลี่ยม
สว.ฝอ.(เทคโนฯ)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.ปกรณ์ รอดชะ
สว.ฝอ.(ยศ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.วัชรพล วาสนะตระกูล
สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.ธีระเดช สินสกุล
สว.ฝอ.(ปอ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง วารุณี เจริญสุข
สว.ฝอ.(กง.)ภ.จว.อุทัยธานี
 
พ.ต.ท.ณรงค์ พูลถม
สว.ฝอ.(กม./วน.)ภ.จว.อุทัยธานี
  พ.ต.ต.หญิง ณิชชา หนูทองแก้ว
สว.ฝอ.(จิตอาสา)ภ.จว.อุทัยธานี

           

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster