เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
รองผู้บังคับการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ชาญวิทย์ กนกนาก
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
 
พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
  พ.ต.อ.ฉัตรชัย ธรรมวิชัย
รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.อ.ไชยดิษฐ์ ปัญญาเหมือนสกุล
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี

พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง สำอางค์ ทองดี
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.สำราญ พูลเขตกิจ
สว.ฝอ.(ธร.กพ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
สว.ฝอ.(เทคโนฯ)ภ.จว.อุทัยธานี
ร.ต.อ.ปกรณ์ รอดชะ
สว.ฝอ.(ยศ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ต.วัชรพล วาสนะตระกูล
สว.ฝอ.(กบ.)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.รชต คุณดิลกณัฐวสา
สว.ฝอ.(กร./สถิติฯ)ภ.จว.อุทัยธานี
พ.ต.ท.หญิง วารุณี เจริญสุข
สว.ฝอ.(กง.)ภ.จว.อุทัยธานี
 
พ.ต.ท.ณรงค์ พูลถม
สว.ฝอ.(กม./วน.)ภ.จว.อุทัยธานี
  พ.ต.ต.หญิง ณิชชา หนูทองแก้ว
สว.ฝอ.(จิตอาสา)ภ.จว.อุทัยธานี

           

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email -
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster