เริ่มนับ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 

      ภ. จว. อุทัยธานี ( เดิม) อาคารที่ทำการเป็นโครงสร้างไม้ ตั้ง ณ ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี บนที่ดินได้รับอนุญาตจากธนารักษ์จังหวัดโดยมีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ 2629/2511 จำนวน 3 – 3 - 40 ตรว.


        ต่อมาในปี พ. ศ.2518 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ทรงปั้นหยา ตามแบบแปลนเลขที่ 3204/16 ในวงเงิน 2,118,000 บาท โดยชั้นบนเป็นที่ทำการของ ภ. จว. อุทัยธานี ส่วนชั้นล่างเป็นที่ทำการ สภ. อ. เมืองอุทัยธานี


และในปี พ. ศ. 2540 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท

และเหลือมปี 2541 เป็นเงิน 13,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารที่ทำการทดแทนของเดิม ตั้ง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นอาคารคอนกรีต จำนวน 3 ชั้น ตามแบบแปลนเลขที่ 7108/39 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตามหนังสือที่ อน 19/11331 ลง14 พ. ย.2512

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๖๕๐ - ๓๑๐๐  Fax. ๐ - ๐๕๖๕๐ - ๓๑๐๐
Email - uthaithani@royalthaipolice.go.th
Facebook - www.facebook.com/Uthaipolice/
Webmaster