||||
 
 

 

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

พลตำรวจตรี บัญชา ปั้นประดับ
 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

< >
 

 

พันตำรวจเอก วินัย อ่อนสุวรรณากุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน

 

 

พันตำรวจเอก ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 

พันตำรวจเอก ดร.บัณฑิต อินทุฤทธิ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน

 

 

 

พันตำรวจเอก วัฒนา พิมพ์อัฐ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน

 

 

 

 

พันตำรวจเอก ประนม มั่นเมือง

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน

 

 

 

 

สำนักงาน ผู้บังคับการฯ
นายเวรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการ
 
พันตำรวจเอก ชยรพ สายจันยนต์
ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
 
พันตำรวจโทหญิง จุฑาพิสุทธิ์ เธียรธัญญกิจ
รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พันตำรวจโท ปัญญา เรือนดี
รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

พันตำรวจตรี พชรณัฎฐ์ มณีศรีวงศกูล
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(ธร.กพ.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พันตำรวจโท จักราวุธ จันทร์โชค
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(ยศ.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 
พันตำรวจตรี ไพศาล อินทร์คล้าย
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(กบ.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พันตำรวจโทหญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(งป.กง.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

                        

   พันตำรวจโท ณรงค์ พูลถม
  สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กม.วน)
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

พันตำรจโทวีระ หวังสุวรรณ
     สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(ปอ.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธาน
 
 
กองกำกับการสืบสวน

พันตำรวจเอก ประสงค์ เฉลิมพันธ์
ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี


พันตำรวจโทเพชรกำแพง  อยู่ยอด
รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

พันตำรวจตรี ธนิตพงษ์ ทองอำไพ
สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พันตำรวจตรี ธนายุทธ ชูเฉลิม
สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
พันตำรวจตรี สุรจิต ทาวุธ
สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มงานสอบสวน
 
พันตำรวจเอกสมหมาย เยี่ยงศรีเมือง

ผู้กำกับการงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 


พันตำรวจเอกวิบูลย์ ยอดชำนาญ

ผู้กำกับการงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

 

 


 

 

 

 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

พันตำรวจโทหญิงวารุณี เจริญสุข
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ(ทส.) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

     
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ

ชื่อสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. พ.ต.อ.อำพร

นิบุญกิจ

2498 - 2500

2. พ.ต.อ.สวิล

ชาตินทุ

2500 – 2502

3. พ.ต.อ.กระจ่าง

ประจันทร์เขต

2502 – 2505

4. พ.ต.อ.เฉลิมไทย

ธรรมประทีป

2505 – 2507

5. พ.ต.อ.วิเชียร

ภักดีดินแดน

2507 – 2508

6. พ.ต.อ.เสนอ

เฉลยชีพ

2508 – 2511

7. พ.ต.อ.วันชัย

ภาติกร

2511 – 2513

8. พ.ต.อ.เคลื่อน

ทองสกล

2513 – 2516

9. พ.ต.อ.ประสิทธิ์

พานิช

2516 – 2518

10. พ.ต.อ.วรดี

เถลิงสุข

2518 – 2518

11. พ.ต.อ.ผ่อง

ปิ่นสุข

2518 – 2518

12. พ.ต.อ.ธำรง

ธาระเขต

2518 – 2519

13. พ.ต.อ.ปรีชัย

อาวสานะพันธ์

2519 – 2520

14. พ.ต.อ.ปฐม

บุญยเกียรติ

2520 – 2524

15. พ.ต.อ.กำหนด

คงจิตร

2524 – 2525

16. พ.ต.อ.เชวง

ศรีทอง

2525 – 2528

17. พ.ต.อ.ดำรง

อารยวุฒิ

2528 – 2530

18. พ.ต.อ.ธนศักดิ์

สุนทรวิภาค

2530 – 2532

19. พ.ต.อ.สุรพล

สังขกร

2532 – 2534

20. พ.ต.อ.ประยุทธ

ชูทับทิม 2534 – 2535

21. พ.ต.อ.จุลสิงห์

ประภาสโนบล

2535 – 2537
 

รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ

ชื่อสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. พ.ต.อ.ธีระจิตร์

อุตมะ

2537 – 2538

2. พ.ต.อ.อเนก

สัมพลัง

2538 – 2539

 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ

ชื่อสกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. พล.ต.ต.อเนก

สัมพลัง

2539 – 2541

2. พล.ต.ต.อำนวย

สุขเจริญ

2541 – 2542

3. พล.ต.ต.บุญชัย

นุชประยูร

2542 – 2546

4. พล.ต.ต.พงษ์สันต์

เจียมอ่อน

2546 – 2547

5. พล.ต.ต.ราเชนทร์

รื่นกมล

2547 – 2550

6. พล.ต.ต.กิตติ

รุ่งเรืองวงษ์

2550–2552

7.พล.ต.ต.สมศักดิ์

จันทะพิงค์
25522553

8.พล.ต.ต.กรเอก

เพชรไชยเวส
25532555
9. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปราณีกูล 2555 - 2557
10.พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข 2557 - 2558
11.พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง 2558 - 2559
12.พ.ต.อ.บัญชา ปั้นประดับ 2559 - ปัจจุบัน

 

 

 
 
Uthai Thani Provincial Police Tel. 0-5651-1205   Fax. 0-5651-1270